Welkom op onze website: www.benedictuskerk.nl

De website van de stichting benedictuskerk voor het behoud
van het kerkgebouw in Dantumawoude.

Welkom bij de Stichting Benedictuskerk

Namens de Stichting Benedictuskerk, heet ik u hartelijk welkom in dit mooie, middeleeuwse kerkgebouw. Op deze pagina wil ik u graag iets vertellen over de geschiedenis van dit kerkje, waarvan de oudste geschriften teruglopen tot het jaar 1423. Het kerkje is in oorsprong vermoedelijk omstreeks 1200 gebouwd, in de 14e eeuw vergroot en bestaat thans uit een schip met een driezijdig gesloten koor. Uiteraard zijn er in de loop der eeuwen vernieuwingen aangebracht en restauraties uitgevoerd.
Wat moet u zich voorstellen bij de Stichting Benedictuskerk en wat is haar doel?
Ons doel is om financiën te verkrijgen en met de rente van deze gelden het behoud van ons oude kerkgebouw te waarborgen én - indien nodig en mogelijk - de kerkvoogdij uit de rentegelden te helpen bij het onderhoud.

De St. Benedictuskerk is opgericht op 28 maart 1991 bij notariële akte. Het idee was reeds daarvoor uitgebreid besproken in verschillende vergaderingen in het college van kerkvoogden en in de kerkenraadsvergadering van begin 1991. Er is door het bestuur van de St. Benedictuskerk voor gekozen om er een gewone stichting (los van de officiële kerkelijke organen) van te maken en niét een fonds onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Eén van de redenen daarvoor was destijds dat er door de landelijke kerk ongeveer 48 % van de door de kerkvoogdij te ontvangen rente, geheven werd als bijdrage voor het landelijke kerkenwerk. Als stichting zijn wij niet verplicht dit te betalen en dit stimuleert wellicht gemeenteleden, maar ook anderen om nààst een bijdrage aan de kerkvoogdij, ook een gift te geven aan onze stichting. Dat dit idee is aangeslagen, moge wel blijken uit de succesvolle acties onder de noemer 'Actie 2000'.

Zoals altijd heeft de kerkvoogdij uw financiële bijdrage steeds hard nodig om 'de eindjes aan elkaar te knopen', maar mocht u daarnaast ook nog een (bescheiden) gift willen geven aan de St. Benedictuskerk, dan kan dat op rekeningnummer 3883.31.771 ten name van de Stichting Benedictuskerk Damwoude.
Wilt u een renteloze lening aan ons verstrekken, dan kunt u contact opnemen met penningmeester R. Veenstra.
Namens het bestuur van de stichting,

E. de Jong, voorzitter
E. Delfstra,
R. Veenstra, penningmeester
Stichting Benedictuskerk
p.a. Dhr. R. Veenstra
T.E. Teunissenweg 44
9104 ER DAMWOUDE
tel: 0511-421055