Welkom op onze website: www.benedictuskerk.nl

De website van de stichting benedictuskerk voor het behoud
van het kerkgebouw in Dantumawoude.

HET AVONDMAALSZILVER

Het avondmaalszilver bestaat uit twee bekers, een schenkkan, een collecteschaal en drie broodschalen. De schenkkan en de schalen dateren uit de 20e eeuw. Alleen op de bekers komen opschriften voor en zij dateren resp. uit 1643 en 1771. Aan vormgeving verschillen zij weinig. Beide bekers dragen een opschrift onder de bovenrand van de kelk en onder de voet de familiewapens der schenkers.De beker van 1643 heeft tot opschrift:
'Cornelius van Heerman, en Juffr. Frouck van Goslinga Hebben dees Beecker de Gemeijnte van Dantuma Wolde, lot het gebruick des Heeren H. Avontmael vereert. Anno 1643'.

Op de beker van 1771 staat het volgende opschrift:
'Vrouw Doedonia Jacoba Doitsma, Huisvrouw van de Wel Edele Gestringe Heer en Mr. Petrus Adrianus Bergsma. Gecommitteerde Staat van Friesland in 7 Mindergetal & Oud 17 1/2 Jaaren Heeft deze Beker tot 't Gebruik Van des Heeren H. Avondmaal aan de Kerk van Dantumawolde Vereerd Den 25 Aug 1771 Wanneer reeds Moeder van twe kinderen Was Sedert 7 augustus 1770'.

GRAFZERKEN

In de kerk liggen 9 te beschrijven grafzerken, verder 4 waarvan het opschrift geheel is afgesleten en 1 grote zerk en deksteen van de grafkelder.

Kerkvoogd R.Veenstra zit al meer dan 30 jaar "in het vak" !!!