Welkom op onze website: www.benedictuskerk.nl

De website van de stichting benedictuskerk voor het behoud
van het kerkgebouw in Dantumawoude.

De Toren van de kerk


De Toren tijdens een grote restauratie.

De 13e-eeuwse half in de kerkmuur ingebouwde kerktoren staat scheef, soms zijn grote barsten zichtbaar in de aansluiting met de kerk. De oostfundering van de toren, die wellicht ouder is, is steviger dan de westelijke. Het westelijke venster is vermoedelijk vroeger de ingang geweest. Dit is aan de binnenkant te zien aan de doorgang van toren naar kerk.De toren is in de 14e eeuw gebouwd en gedekt met een zadeldak. Blijkens jaartal-ankers in de noordgevel onder de gootlijst en boven het galmgat aangebracht, is de toren in 1686 gewijzigd. In de oostelijke geveltop bevinden zich spitsbogige nissen uit de bouwtijd. In de westelijke gevel is een steen ingemetseld met het volgende opschrift:

'theoDorVs V sCheLtInga
Den eerstgeboren
geeft aen ons toren
een eeVWig steen
Voor VaDers been.'

De hoofdletters geven een jaartal aan en wel:
DVVCLIDVWVVD =  500.5.5.100.50.1.500.5.5.5.5.5.500.  = 1686.


De steen is aangebracht door Theodorus Franciscus van Scheltinga, stammend uit een Rooms Katholiek geslacht uit Leeuwarden, dat veel bezittingen had en in 1762 is uitgestorven. Zijn ouders woonden in Dantumawoude op Donia-State- 'Voor vaders been' duidt op 'gebeente'.
De kerk van Dantumawoude was de grafkerk van de familie. Waarschijnlijk werd zijn overlijden verwacht in verband met het bedlegerig zijn wegens een beenbreuk. Het overlijden vond vermoedelijk plaats in 1688.

In de toren hangt een klok, gegoten te Hoorn in 1786. Deze klok heeft een middellijn van 116 cm en heeft als opschrift:

'L. HAVERKAMP ME FECIT HORNEA ANNO 1786
WANNEER DE HOOGEDELE GESTRENGE HEER EN MEESTER
PETRUS ADRIANUS BERGSMA GRIETMAN DESER DEELE
ENDE MEDEREGTER SIKKE SIOERDS KERKVOOGDEN WAREN
VAN DANTUMAWOLDE EN TERWIJL DE WELEERWAARDE
ZEER GELEERDE HEER GEORGIUS ABBRING
PREDIKANT WAS VAN DIT DORP DRIESUM EN WOLLERSWOLDE'

Hieronder een foto van de klok toen deze tijdens de oorlog naar beneden werd gehaald.